Uživatel: Nepřihlášený

info@musicforanytime.com

tel.: +420 606 348 782


Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují registraci a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu www.musicforanytime.com provozovaného podnikatelkou

Adélou Škopkovou

se sídlem Alešova 799, 272 01, Kladno - Kročehlavy

IČ: 76611141

(není plátcem DPH)

Adresa pro doručování: Alešova 799, 272 01, Kladno - Kročehlavy

Telefonní číslo: +420 606 348 782

Kontaktní e-mail: info@musicforanytime.com

(dále jen „provozovatel" nebo „my")

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. V těchto obchodních podmínkách jsou používány níže definované pojmy:

   • hudebníkem je fyzická osoba nebo skupina osob, která prostřednictvím svého profilu na webovém rozhraní propaguje své služby;

   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

   • obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky;

   • profilem hudebníka se rozumí profil zobrazovaný na webovém rozhraní, který obsahuje informace a materiály zadané hudebníkem prostřednictvím jeho uživatelského účtu;

   • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, hudebníka, uživatele a zákazníka;

   • uživatelem jste v případě, že se na webovém rozhraní registrujete, tj. zřídíte si na něm uživatelský účet;

   • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.musicforanytime.com;

   • zákazníkem se stáváte v okamžiku, kdy požádáte o zpřístupnění profilu hudebníka a případně s hudebníkem navážete kontakt ohledně hudebníkem nabízených služeb (bez ohledu na to, zda si služby hudebníka závazně objednáte nebo ne);

   • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Jaké služby nabízíme?

   • Na webovém rozhraní jsou mimo jiné zobrazovány profily hudebníků registrovaných na webovém rozhraní. Základní informace o hudebnících se zobrazují všem uživatelům; pokud máte zájem o zpřístupnění kompletních údajů o vybraném hudebníkovi (včetně kontaktních údajů, ukázky tvorby apod.), máte možnost objednat si prostřednictvím webového rozhraní zpřístupnění profilu daného hudebníka. Toto zpřístupnění je placené, úhrada je možná prostřednictvím kreditů.

   • Prostřednictvím webového rozhraní nabízíme i další služby podle aktuálního popisu na webovém rozhraní.

   • Upozorňujeme na to, že naše webové rozhraní slouží pouze jako zdroj informací o hudebnících. Nejsme zprostředkovatelem smlouvy, kterou případně jako zákazníci s hudebníkem uzavřete, a neodpovídáme za škodu či újmu způsobenou Vám ze strany hudebníka či třetích osob.

  3. Čím se řídí náš právní vztah?

   • Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

   • Podmínkami užití webového rozhraní http://www.musicforanytime.com , které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

   • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní;

   • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

   • občanským zákoníkem;

   • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).

   • Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

   • Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřujete registrací na webovém rozhraní.

   • Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Pro možnost využívat služby provozovatele musíte být registrováni. Pro platnou registraci je nutné zvolit na webovém rozhraní možnost registrace uživatele a vyplnit kontaktní e-mail. Následně budete vyzváni k zadání jména, telefonního čísla a adresy. Po vyplnění všech požadovaných údajů a souhlasu s těmito obchodními podmínkami Vám bude na e-mail zaslán odkaz pro autentizaci. Potvrzením je založen uživatelský účet. Jako přístupové údaje do uživatelského účtu slouží e-mail a heslo, které si sami zvolíte.

  2. K registraci je oprávněna osoba starší 18 let s plnou svéprávností. Osoba mladší 18 let může provést registraci pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

  3. Přístupové údaje k uživatelskému účtu zachovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití Vašeho uživatelského účtu třetími osobami.

  4. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

  5. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  6. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především objednávat služby, vkládat kredity a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  7. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraníhttp://www.musicforanytime.com.

 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

  1. Jsou služby poskytovány na základě smlouvy? 

   • Žádnou písemnou smlouvu uzavírat nebudeme. Služby poskytujeme na základě těchto obchodních podmínek a podle pokynů a informací uvedených na webovém rozhraní. Tyto podmínky Vám na základě Vaší žádosti zašleme e-mailem nebo vytištěné poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  2. Poskytujeme ochranu spotřebitelům?

   • Pokud jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Vám poskytována ochrana podle platných právních předpisů, zejména podle občanského zákoníku a podle zákona o ochraně spotřebitele.

  3. Jsou naše služby placené?

   • Zobrazování kompletních profilů hudebníků je placenou službou, pro její využívání musíte mít na uživatelském účtu vložený kredit.

   • Další placené služby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

   • Cena kreditů a cena placených služeb (vyjádřená v kreditech nebo jiným způsobem) je patrná z webového rozhraní, a vždy Vám bude sdělena ještě před závazným objednáním.

  4. V jakých jazycích poskytujeme služby?

   • Služby jsou poskytovány v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

  5. Jak probíhá objednání služby?

   • Pokud máte zájem o poskytnutí placené služby, budete vyzváni k potvrzení objednávky. Po potvrzení objednávky Vám bude z uživatelského účtu stržen příslušný počet kreditů a bude Vám zpřístupněna požadovaná služba. Vezměte na vědomí, že souhlasem s okamžitým poskytnutím služby ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.

  6. Jak můžete využít výstupy ze služby?

   • Vámi vybraného hudebníka můžete kontaktovat za účelem účasti na Vaší společenské či kulturní akci nebo na jiné akci dle Vaší domluvy s příslušným hudebníkem. Další smluvní a jiné vztahy mezi Vámi a hudebníkem již probíhají bez jakékoliv naší účasti a odpovědnosti.

 4. KREDITNÍ SYSTÉM

  1. Jakým způsobem lze zakoupit kredity?

   • Kredity můžete zakoupit prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, ve kterém zvolíte příslušné množství kreditů, které chcete zakoupit, a dále způsob platby. Je možné volit z různých balíčků – při nákupu většího množství kreditů je cena za 1 kredit výhodnější. Smlouva o nákupu kreditů je uzavřena okamžikem, kdy provedete úhradu kreditů. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  2. Jaké způsoby platby za kredity přijímáme?

   • Způsoby platby za kredity můžete nalézt na webovém rozhraní. Úhrada je možná v českých korunách (Kč).

  3. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

   • Uvedené ceny kreditů (resp. balíčků kreditů) zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Případná cenová zvýhodnění nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

  4. Můžete k nákupu kreditů využít nějakou slevu?

   • Při nákupu kreditů můžete využít slevu v podobě kupónového kódu. Kupónový kód lze získat zejména na vybraných akcích. Podrobnosti naleznete na webovém rozhraní. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude vrácena částka odpovídající této zlevněné ceně.

  5. Je možné požadovat vrácení peněz za zakoupené kredity?

   • Pokud jste spotřebitelem, můžete od smlouvy o nákupu kreditů odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne připsání kreditů na Váš uživatelský účet. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na náš kontaktní e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
  1.  
   • Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
   • Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na Váš účet nebo jiným způsobem, který budete požadovat. Vezměte na vědomí, že pokud jste již část kreditů využili na úhradu služeb, bude Vám vrácena pouze částka odpovídající dosud nevyčerpaným kreditům.
   • V jiných případech je nutné dohodnout se na podmínkách vrácení peněz individuálně. 
 5. REKLAMACE            

 • Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

  1. Jak reklamovat dobití kreditu?

   • Pokud Vám kredit nebyl připsán na Váš uživatelský účet, nebo pokud nebyl kredit připsán ve správné výši, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

   • Pokud je reklamace oprávněná, připíšeme Vám kredit ve správné výši.

   • Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

  2. Lze reklamovat nepravdivé údaje v profilu hudebníka?

   • Nejsme odpovědni za případné chybné nebo nekompletní údaje uvedené v profilech hudebníků. Případnou škodu nebo újmu, která Vám na základě takto chybných nebo nekompletních údajích vznikla, je nutné řešit přímo s konkrétním hudebníkem.

  3. Lze reklamovat hudebníkem poskytované služby?

   • Neodpovídáme za kvalitu služeb poskytovaných jednotlivými hudebníky. Za kvalitu a zákonnost poskytovaných služeb odpovídají výlučně jednotliví hudebníci.

  4. Kdy se na nás můžete obrátit se stížností?

   • Pokud nejste spokojeni s kvalitou plnění, můžete se vedle reklamace přímo u hudebníka obrátit i na nás prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu.

   • O nekvalitním plnění nás informujte co nejdříve.

  5. Jaká jsou Vaše práva při oprávněné stížnosti?

   • Pokud nebude plnění odpovídat popisu na webovém rozhraní, budeme situaci řešit s hudebníkem. Pokud hudebník nezjedná nápravu, můžeme Vám dle našeho uvážení nabídnout kompenzaci zejména formou připsání kreditů na Váš účet. Na kompenzaci však nemáte právní nárok.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

   • K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

   • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  2. Jak vyřizujeme stížnosti?

   • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

  3. Co když něčemu v těchto obchodních podmínkách nerozumíte?

   • V případě dotazu k obchodním podmínkám nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

  4. Jsou obchodní podmínky někde uloženy?

   • Obchodní podmínky archivujeme v elektronické podobě.

  5. Co byste ještě měli vědět?

   • Při poskytování služeb jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

   • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se službami mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, zprávou SMS, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

   • V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.11.2015.

 

Přihlásit se

Hudebníci měsíce

Žánrové obrázky / Hudebnici Mesice 01

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace