Uživatel: Nepřihlášený

info@musicforanytime.com

tel.: +420 606 348 782


Všeobecné obchodní podmínky pro registraci a propagaci hudebníků

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb pro hudebníky prostřednictvím webového rozhraní www.musicforanytime.cz provozovaného

Adélou Škopkovou

se sídlem Alešova 799, 272 01, Kladno - Kročehlavy

IČ: 76611141

(není plátcem DPH)

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Kladna

Adresa pro doručování: Alešova 799, 272 01, Kladno - Kročehlavy

Telefonní číslo: +420 606 348 782

Kontaktní e-mail: info@musicforanytime.cz

(dále jen „provozovatel")

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. V těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

   • zkušební období je období, po které probíhá propagace hudebníka bez nutnosti hradit registrační poplatek, provozovateli náleží pouze provize;

   • hudebníkem je fyzická osoba nebo skupina osob, která má zájem o propagaci své tvůrčí činnosti spočívající v hudební produkci prostřednictvím webového rozhraní;

   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

   • obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky;

   • propagací se rozumí prezentace profilu hudebníka s vyplněnými údaji, nahranými zvukovými nahrávkami a případně dalšími informacemi dodanými ze strany hudebníka na webovém rozhraní provozovatele;

   • provize je odměna provozovatele za poskytované služby vypočítaná z odměny za služby hudebníka zaplacené zákazníkem (konkrétní výše provize je uvedena na webovém rozhraní nebo bude dohodnuta mezi provozovatelem a hudebníkem individuálně);

   • registračním poplatkem se rozumí poplatek, který je dle pokynů na webovém rozhraní povinen hradit hudebník provozovateli za účelem aktivace profilu hudebníka na webovém rozhraní (za předpokladu, že hudebník zvolí tuto variantu);

   • profilem hudebníka se rozumí profil zobrazovaný na webovém rozhraní, který obsahuje informace a materiály zadané hudebníkem prostřednictvím jeho uživatelského účtu;

   • služby jsou plnění, které nabízí provozovatel (zejm. propagace hudebníků a další služby související s provozem webového rozhraní) či hudebník (zejm. umělecké výkony v rozsahu inzerovaném v profilu hudebníka);

   • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, hudebníka a zákazníka;

   • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.musicforanytime.cz;

   • zákazníkem je fyzická či právnická osoba, která je registrovaná na webovém rozhraní a která naváže s hudebníkem kontakt ohledně hudebníkem nabízených služeb (bez ohledu na to, zda si služby hudebníka závazně objedná nebo ne).

  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a hudebníka při propagaci hudebníka prostřednictvím jeho profilu na webovém rozhraní nebo při uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a hudebníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně. Odchylná individuální ujednání mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

  4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a hudebníkem řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  5. Zaškrtnutím příslušného pole při registraci na webovém rozhraní hudebník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 2. Registrace a uživatelský účet

  1. Pro možnost využívat služby provozovatele musí být hudebník registrován. Pro platnou registraci je nutné zvolit na webovém rozhraní možnost registrace hudebníka a vyplnit kontaktní e-mail. Následně bude hudebník vyzván k zadání jména, telefonního čísla a adresy. Po vyplnění všech požadovaných údajů a souhlasu s těmito obchodními podmínkami bude hudebníkovi na e-mail zaslán odkaz pro autentizaci. Potvrzením je založen uživatelský účet. Jako přístupové údaje do uživatelského účtu slouží e-mail a heslo, které si zvolí hudebník. Pokud je registrována skupina, provádí za ni registraci kterýkoliv člen.

  2. K registraci je oprávněna osoba starší 18 let s plnou svéprávností. Osoba mladší 18 let může provést registraci pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

  3. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je hudebník povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

  4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především upravovat profil hudebníka, vkládat informace a nahrávky a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  5. Hudebník je oprávněn vyplněné informace a nahrané zvukové nahrávky ve svém profilu kdykoliv měnit či odstranit.

  6. Hudebník je povinen uvádět ve svém profilu pouze pravdivé informace. V případě, že hudebník uvede nepravdivé informace, a ty ani po výzvě provozovatele v přiměřené lhůtě neodstraní, může mu být profil bez náhrady zrušen. Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez náhrady zrušit profily obsahující nevhodný obsah (vulgární, pornografický či takový obsah, který je v rozporu s právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy).

  7. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 3. Aktivace a zobrazování profilu hudebníka

  1. Aby byl profil hudebníka viditelný pro třetí osoby, je nutné, aby byl aktivován.

  2. Hudebníkovi je umožněno využít zkušební období po dobu uvedenou na webovém rozhraní. Na blížící se skončení zkušebního období bude hudebník provozovatelem upozorněn.

  3. Provozovateli náleží za poskytování propagačních služeb v průběhu zkušebního období i po jeho skončení provize z odměny, kterou hudebník obdrží od zákazníka za své služby. Hudebník je povinen vést pro účely vyúčtování provize záznamy o smlouvách a dohodách uzavřených se zákazníky a informovat provozovatele o každé uzavřené smlouvě či dohodě. Provozovatel je oprávněn požadovat zpřístupnění záznamů vedených hudebníkem, a hudebník je povinen této žádosti vyhovět.

  4. Provize náleží provozovateli pouze za uskutečněné (tj. provedené a zaplacené) smlouvy mezi zákazníkem a hudebníkem.

  5. V případě, že platba zákazníka hudebníkovi probíhá prostřednictvím provozovatele, je provozovatel oprávněn strhnout svou provizi z částky, která náleží hudebníkovi. V případě, že zákazník platí hudebníkovi přímo, je hudebník povinen uhradit provizi na základě faktury vystavené provozovatelem dle pokynů uvedených na faktuře.

  6. Hudebník má po skončení zkušebního období možnost namísto provize zvolit hrazení jednorázového registračního poplatku. Pokud má hudebník zájem tento způsob platby, uhradí registrační poplatek dle pokynů zaslaných provozovatelem. Po připsání registračního poplatku na účet provozovatele bude profil hudebníka na webovém rozhraní nadále zobrazován.Registrační poplatek je nevratný, a to i v případě, že po jeho úhradě dojde ke zrušení profilu hudebníka.

  7. Výše registračního poplatku a období, na které se registrační poplatek hradí, jsou uvedeny na webovém rozhraní. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat z výše registračního poplatku slevy. Podmínky uplatnění a případného kombinování slev jsou vždy uváděny spolu s příslušnou slevou.

  8. Hudebník je oprávněn změnit volbu z provize na registrační poplatek a naopak vždy jednou za 12 měsíců.

  9. Smluvní vztah mezi provozovatelem a hudebníkem týkající se propagace hudebníka vzniká okamžikem aktivace profilu. Pokud hudebník zvolí možnost hradit registrační poplatek, vzniká vztah mezi provozovatelem a hudebníkem okamžikem úhrady poplatku.

 4. Kreditní systém

  1. Prostřednictvím webového rozhraní lze zakoupit kredity, které lze využívat k úhradě provizí, registračního poplatku a dalších placených služeb, které provozovatel na webovém rozhraní nabízí. Kredity nelze hradit služby a zboží jiných subjektů než provozovatele.

  2. Nákup kreditu probíhá prostřednictvím uživatelského účtu, kde lze zvolit požadované množství kreditů a způsob úhrady. Je možné volit z různých balíčků – při nákupu většího množství kreditů je cena za 1 kredit výhodnější. Smlouva o koupi kreditů je zde uzavřena okamžikem provedení úhrady ceny za kredity. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  3. Při nákupu kreditů lze využít slevu v podobě kupónového kódu. Kupónový kód lze získat zejména na vybraných akcích. Podrobnosti jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  4. Hudebník bere na vědomí, že peníze za zakoupené kredity se nevrací. Na případném vrácení je nutné dohodnout se individuálně s provozovatelem.

 5. Podmínky propagace

  1. Informace sloužící k propagaci vyplněné hudebníkem v uživatelském účtu budou bez zbytečného odkladu zveřejněny v profilu hudebníka.

  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v profilu hudebníka neuveřejnit nebo odstranit materiál k propagaci zadaný hudebníkem v uživatelském účtu, pokud tento materiál:

   • porušuje autorská nebo jiná obdobná práva třetích osob;

   • obsahuje vulgarity, výzvy k násilí, pornografii nebo je jiným způsobem nevhodný;

   • není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;

   • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

   • nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

  3. Hudebník prohlašuje a odpovídá za to, že:

   • veškeré údaje, které v uživatelském účtu vyplnil, jsou pravdivé, úplné, přesné, správné a aktuální;

   • při vyplňovaní informací k propagaci se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;

   • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování propagace může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

  4. Hudebník dále prohlašuje a odpovídá za to, že je autorem či držitelem licence k zvukovým a obrazovým nahrávkám, které do profilu hudebníka nahraje. Pokud hudebník není autorem či držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

  5. Hudebník bere na vědomí, že jeho profil včetně nahraných autorských děl je na webovém rozhraní viditelný pro třetí osoby, a s tímto souhlasí.

  6. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.3 ukáže být nepravdivým, nebo pokud hudebník poruší svou povinnost podle článku 5.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po hudebníkovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Hudebník se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob hudebníkem.

  7. Hudebník se zavazuje, že při komunikaci se zákazníky (ať již prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem) nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Do povinnosti podle předchozí věty spadá i povinnost vyřizovat případné reklamace služeb hudebníka ze strany zákazníků dle platných právních předpisů a s maximální vstřícností.

 6. Reklamace

  1. Práva hudebníka z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

  2. Hudebník je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z důvodů, že informace či zvuková nahrávka v profilu hudebníka na webovém rozhraní neodpovídají z důvodů na straně provozovatele podobě či znění, které hudebník ve svém uživatelském účtu vyplnil nebo nahrál, nebo se profil hudebníka nezobrazuje v dohodnuté době.

  3. Reklamaci je hudebník povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.

  4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.

  5. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění informace nebo správné podoby nahrávky, případně prodloužením období registrace.

  6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne hudebníkovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

  7. Reklamovat připsání kreditu je možné bez zbytečného odkladu poté, co hudebník zjistí, že kredity nebyly připsány ve správné výši. V takovém případě je hudebník povinen kontaktovat provozovatele a předložit doklad o provedení platby. Je-li reklamace oprávněná, bude hudebníkovi připsán kredit ve správné výši.

 7. Odpovědnost provozovatele

  1. Hudebník používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.

  2. Provozovatelem nabízené a poskytované služby slouží pouze k účelu propagace hudebníka. Provozovatel nijak nezprostředkovává kontakt mezi hudebníkem a zákazníkem. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu či újmu způsobenou hudebníkovi ze strany zákazníka nebo třetích osob.

 8. Doba trvání poskytování služeb provozovatele

  1. Profil hudebníka bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu trvání smluvního vztahu mezi hudebníkem a provozovatelem. Po skončení smluvního vztahu je provozovatel oprávněn profil hudebníka odstranit nebo jej zablokovat, a to až do doby, kdy bude smluvní vztah obnoven.

  2. Hudebník je oprávněn odstranit či změnit svůj profil kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu. Odstranění profilu nemá vliv na úhradu registračního poplatku

  3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit nebo zablokovat profily hudebníků, kteří se dopustili porušení těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů České republiky. Právo provozovatele požadovat náhradu vzniklé škody není tímto ustanovením nijak dotčeno.

  4. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré profily hudebníků při ukončení provozování webového rozhraní.

  5. V případě, že dojde k odstranění profilu hudebníka z důvodu ukončení provozování webového rozhraní, vrátí provozovatel hudebníkovi registrační poplatek, a to poměrně dle doby, po kterou měl hudebník na základě uhrazení registračního poplatku na poskytnutí služeb nárok.

 9. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016.

 

Přihlásit se

Hudebníci měsíce

Žánrové obrázky / Hudebnici Mesice 01

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace